CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
Tiªn phong mäi thêi ®¹i
Quá trình phát triển
Động cơ D80 RLI
Động cơ TV-80H
Động cơ TV-300H