CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
Tiªn phong mäi thêi ®¹i
   Hotline
0888.1999.858
Quá trình phát triển
Thành tích

Ban lãnh đạo


 

 

Chủ tịch

Bà ĐOÀN THỊ YẾN

Giám đốc

Ông NGÔ VĂN THÁI

 

Phó giám đốc

Ông NGUYỄN ĐỨC HOA 

 

 

Phó giám đốc

 Ông LÊ VĂN BÌNH

 

 

Phó giám đốc

Ông TRẦN NGUYÊN NĂM

Phó giám đốc

Ông NGUYỄN QUỐC NGHĨA

Động cơ D80 RLI
Động cơ TV-80H
Động cơ TV-300H