CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
Tiªn phong mäi thêi ®¹i
   Hotline
0888.1999.858
Quá trình phát triển
Thành tích

Ban lãnh đạo


 

 

Chủ tịch

Bà ĐOÀN THỊ YẾN

Giám đốc

Ông NGÔ VĂN THÁI

Phó giám đốc

 Ông TRẦN LIỆT THANH


 

 

Phó giám đốc

Ông TRẦN NGUYÊN NĂM

Phó giám đốc

Ông NGUYỄN QUỐC NGHĨA